Villkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Tack för att du besöker mattrender.se (”webbplatsen”). Dessa villkor gäller för allt innehåll och all användning av webbplatsen. Observera att vår personuppgifts- och cookiepolicy gäller användning av uppgifter som inhämtas via webbplatsen.

Granska följande villkor innan du använder webbplatsen. När du öppnar och använder webbplatsen samtycker du till dessa villkor. Om du inte godkänner dem, ska du inte använda webbplatsen. Webbplatsen drivs av Trend Publishing Scandinavia AB, Warfvinges väg 31, 112 51 Stockholm, nedan kallat ”Trend Publishing”. Trend Publishing har rätt att efter eget gottfinnande när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor. Gå igenom de här villkoren då och då eftersom alla ändringar är bindande för dig som använder webbplatsen:

1. Du får endast använda webbplatsen om du uppnått den ålder som ger dig rätt att dricka alkohol enligt lag. Du får bara använda webbplatsen för privat bruk och inte i kommersiellt syfte. Genom att öppna webbplatsen samtycker du också till Trend Publishings princip om en ansvarsfull alkoholkonsumtion. 

2. Du får inte kopiera, reproducera, distribuera, återpublicera, ladda upp, publicera eller överföra några delar av materialet som finns på webbplatsen utan att källan till uppgifterna anges. 

3. Immateriella rättigheter överförs inte till dig när du öppnar eller använder webbplatsen. Alla rättigheter som inte uttryckligen anges är förbehållna. 

4. Materialet på webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”, och utan några garantier eller utfästelser av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Trend Publishing ger inga garantier för att funktionerna på webbplatsen är utan avbrott eller fel, att innehållet är felfritt, korrekt eller tillförlitligt, eller att webbplatsen eller servern där materialet görs tillgängligt är fri från virus eller andra skadliga komponenter. I enlighet därmed friskriver Trend Publishing sig i den maximala utsträckning som lagen tillåter från alla utfästelser och garantier rörande webbplatsen, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om riktighet, fullständighet, lämplighet för ett visst ändamål eller att webbplatsen inte gör intrång i någon immateriell rättighet. Vidare ansvarar inte Trend Publishing eller något av koncernens företag eller deras chefer, direktörer, medarbetare, aktieägare eller agenter för eventuella skador (inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga, påföljande och exemplariska skador eller skador med skadeståndsansvar), förluster, skador eller personskador som är relaterade till eller uppstår som en följd av eller som ett resultat av åtkomst, användning eller avsaknad av möjlighet att använda webbplatsen, eller som orsakas av bristande prestanda, fel, utelämnande, avbrott, defekter, fördröjningar vid överföring eller datorvirus. 

5. Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Dessa länkar är endast avsedda som information. Trend Publishing gör ingen granskning av dessa webbplatser från tredje part och har ingen kontroll över eller något ansvar för dessa webbplatser eller deras innehåll eller tillgänglighet. Trend Publishing gör därför inga utfästelser om dessa webbplatser, materialet som finns där eller eventuella resultat som kan bli följden av att de används. Om du bestämmer dig för att besöka någon av webbplatserna från tredje part som webbplatsen länkar till, sker det helt på egen risk. 

6. Allt material som kommuniceras via webbplatsen eller på annat sätt skickas till Trend Publishing, blir Trend Publishings exklusiva egendom. Trend Publishing måste inte behandla sådant material som konfidentiellt, och ansvarar inte för eventuell användning eller utlämnande av materialet, och företaget måste inte erbjuda någon ersättning, särskild hantering eller erkännande för materialet. Du får inte skicka in material som är, eller kan uppfattas som, rättighetskränkande, olagligt, kränkande, nedsättande, diskriminerande, obscent, pornografiskt, hädiskt eller integritetskränkande eller som utgör eller uppmuntrar till kriminella eller olagliga handlingar, eller material som innehåller skräppost eller annonsmaterial. Du samtycker till att du är ansvarig för allt material som du skickar in, och att du har det fulla ansvaret för materialet, inklusive ansvar för att materialet är lagligt, tillförlitligt och originellt. 

7. Du får inte missbruka webbplatsen (inklusive men inte begränsat till hackning eller användning för olagliga ändamål eller andra ändamål som är förbjudna enligt dessa villkor). 

8. Trend Publishing förbehåller sig rätten att ändra villkoren när som helst enligt eget gottfinnande. Trend Publishing förbehåller sig rätten att göra tillägg eller ändringar eller att delvis eller fullständigt lägga ned webbplatsen och kan begränsa din tillgång till hela eller en del av webbplatsen utan föregående meddelande. 

9. Villkoren regleras av och tolkas enligt svensk lag, med undantag för lagvalsregler. Tvister som uppstår i samband med villkoren avgörs uteslutande av svenska domstolar.